[C] c语言 用*号输出字母C的图案 →→→→→进入此内容的聊天室

来自 Sweet Human, 2024-03-15, 写在 C, 查看 26 次.
URL http://www.code666.cn/view/a49927bb
 1. 程序分析:可先用'*'号在纸上写出字母C,再分行输出。
 2.  
 3. #include "stdio.h"
 4. int main()
 5. {
 6.     printf("用 * 号输出字母 C!\n");
 7.     printf(" ****\n");
 8.     printf(" *\n");
 9.     printf(" * \n");
 10.     printf(" ****\n");
 11. }

回复 "c语言 用*号输出字母C的图案"

这儿你可以回复上面这条便签

captcha